Zapraszamy do udziału w szkoleniach52

Eduexpert11

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Lista szkoleń
Lista szkoleń

+ 48 (22) 398 44 63

eduexpert.pl

             centrum szkoleniowe

  Zadzwoń do nas :

+ 48 (22) 300 04 34

pokazany jest porządek według wybranego szkolenia

 

INFORMACJE O SZKOLENIU

Uwaga: programy szkoleniowe należą do osób prowadzących zajęcia i podlegają ochronie.

Prawo pracy w 2019r. - najnowsze zmiany Kodeksu Pracy

 

 

 
Data szkolenia:   
2019-09-17   godzina rozpoczęcia:  10:00   liczba dni szkoleniowych:  1
Miejsce szkolenia:  
Gdańsk - Hotel MERCURE, ul. Heweliusza 22   
Cena szkolenia wynosi:  

Przy zgłoszeniu do 9 września 2019r. - koszt szkolenia 341,46 zł netto (420 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto).


od osoby i obejmuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

 

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00-15.00

Płatności za szkolenie możecie Państwo dokonać po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu.

Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Program szkolenia:  

Na szkoleniu każdy z uczestników otrzyma materiały wraz z wzorami dokumentów:

 • regulamin pracy,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem,
 • wniosek o wypłatę do rąk własnych,
 • informacja o obowiązku podania numeru konta,
 • wniosek o urlop rodzicielski, 
 • informacja o okresie przechowywania, możliwości odbioru i zniszeczenia dokumentacji pracowniczej
 • informacja o zapoznaniu z ryzykiem zawdowym,
 • informacja o warunkach zatrudnienia,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kwestionariusz osobowy pracownika,
 • Karta ewidencyjna wyposażenia, informacja o monitoringu
 • wzór miesięcznej ewidencji karty ewidencyjnej, 

 

Program szkolenia

Zmiany  Kodeksu Pracy w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia RODO wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. a obowiązujące od 4.05.2019r.

 • nowy katalog danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji i przebiegu zatrudnienia
 • zgoda na przetwarzanie danych nie wynikających z przepisów i jej odwołanie
 • możliwość przetwarzania danych biometrycznych pracownika
 • obowiązek pisemnych upoważnień dot. przetwarzania danych osobowych
 • doprecyzowanie przepisów dot. monitoringu i zaświadczeń lekarskich w związku z zatrudnieniem

Obowiązki pracodawcy od 01 stycznia 2019 r. zmiany w ustawie Kodeks Pracy.

 • Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej – podstawy prawne dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.

 • Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (w tym akt osobowych).

 • Zmiana podstawowej formy wypłaty wynagrodzenia na przelew bankowy i związane z tym obowiązki pracodawcy.

 • Skrócenie przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat od rozwiązania stosunku pracy.

 • Niszczenie dokumentacji pracowniczej – kiedy obowiązkowe a kiedy dobrowolne?

 • Obowiązek kontynuacji tych samych akt osobowych po ponownym zatrudnieniu pracownika – jak w praktyce to zrobić?

 • Konieczność wydania dodatkowego dokumentu informacyjnego wraz ze świadectwem pracy  - wzór dokumentu.

 • Możliwość prowadzenia akt osobowych pracowników w formie papierowej lub elektronicznej.

 • Na jakiej zasadzie przekształcić akta osobowe na formę elektroniczną i czy jest to obowiązkowe?

 • Czy można prowadzić akta dla części załogi w formie papierowej, a dla części w formie elektronicznej?

 • Czy dla jednego pracownika można prowadzić akta w obu formach jednocześnie?

 • Konieczność wydania pracownikowi lub byłemu pracownikowi kopii dokumentacji pracowniczej na jego żądanie  - w jakim terminie i czy za opłatą?

 • Obowiązek kontynuacji tych samych akt osobowych po ponownym zatrudnieniu pracownika – jak w praktyce to zrobić?

 • Zakres dokumentacji tworzonej i prowadzonej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

Czas pracy – przypomnienie podstawowych zasad

 1. harmonogram czasu pracy: kiedy ustalać, w jakiej formie, jak zmieniać, zasady przekazywania pracownikom,
 2. lista obecności – nie dla każdego pracodawcy; różnice pomiędzy ewidencją czasu pracy a kartą ewidencji czasu pracy i listą obecności,
 3. zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy przy rozliczaniu czasu pracy pracowników w kontekście wykroczeń przeciwko prawom pracownika:
 •  na czym polega naruszenie przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy,
 • kiedy powstają godziny nadliczbowe dobowe, a kiedy tygodniowe,
 • różnice pomiędzy godzinami nadliczbowymi, a godzinami ponadwymiarowymi – możliwość wystąpienia godzin nadliczbowych pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • różnice w rozliczaniu nadgodzin przypadających: w dni wolne harmonogramowo, w „sobotę”, w niedziele, w święta, w dni wolne za pracę w niedziele, w dni wolne za pracę w święta a nowa karta ewidencji czasu pracy,
 • zasady rekompensowania nadgodzin czasem wolnym poza przyjętym okresem rozliczeniowym.

 

Zasady informowania oraz komunikacji z osobą, której dane dotyczą (np. kandydatem do pracy).

 • Prawo dostępu oraz prawo do sprostowania danych.

 • Zgoda na przetwarzanie danych kadrowych.

 • Dokumentacja papierowa a elektroniczna zawierająca dane osobowe związane z zatrudnieniem.

 • Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,

 • Dokumentowanie pozostałych „zdarzeń” prawnych.

 • Zakres danych osobowych możliwych do przetwarzania w sprawach pracowniczych.

 • Outsourcing usług kadrowo-płacowych a przetwarzanie danych osobowych.

 

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej – reguły obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

 • pojęcie dokumentacji pracowniczej w praktyce – akta osobowe, dokumentacja płacowa, dokumentacja osobowa,
 • postać papierowa i elektroniczna dokumentacji pracowniczej – pojęcie, różnice, zasady przechodzenia z jednej postaci w drugą,
 • termin przechowywania dokumentacji pracowniczej – trzy grupy zatrudnionych – 50 lat, 10 lat, 50 lat / 10 lat, 
 • zasady przekazywania pracownikom informacji dotyczącej odbioru dokumentacji
 • terminy, osoby uprawnione do odbioru, reguły doręczenia informacji,
 • niszczenie dokumentacji pracowniczej – konieczność czy wybór pracodawcy,
 • odpowiedzialność za nieprawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej.

 

Umowa o pracę

 • przekroczenie limitów 33 miesięcy i 3 umów – przekształcenie umowy o pracę
 • na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony – zasady postępowania,
 • różnice pomiędzy rozwiązaniem umowy o pracę na czas określony a rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony,
 • informacja o warunkach zatrudnienia – wskazanie najczęściej popełnianych błędów,
 • skutki przekazania pracownikowi nieprawidłowej informacji bądź jej braku.

 

Świadectwo pracy - zmiany od 28 czerwca 2019r.

 1. uporządkowanie zasad obowiązujących przy wydawaniu świadectwa pracy:
  • definitywne rozstanie,
  • zatrudnienie jedno po drugim,
  • wniosek pracownika,
  • wykroczenia związane ze świadectwem pracy,
 2. wypłata ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w trakcie zatrudnienia – obowiązek czy wybór,
 3. omówienie problemowych elementów świadectwa pracy.

 

Monitoring 

 • kiedy można wprowadzić monitoring zakładu pracy,
 • jakich pomieszczeń nie można obejmować monitoringiem,
 • informowanie pracownika o wprowadzeniu monitoringu krok po kroku – zwrócenie uwagi na podstawowe terminy,
 • monitoring poczty elektronicznej czyli kontrola służbowej poczty elektronicznej pracownika w kontekście naruszenia dóbr osobistych i tajemnicy korespondencji – omówienie.

 

Umowy zlecenia – omówienie  zasad prawidłowego wypłacania wynagrodzenia oraz prawidłowego zatrudnienia

 

 

 

 

Zajęcia poprowadzi -  Kalina Kaczmarek - ekspert prawa pracy z 17 letnim doświadczeniem; wieloletni  pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy,  na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi oraz realizująca szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy; specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.

 
Zapisz się (lub pobierz do wydrukowania kartę zgłoszeniową/ofertę/informację o szkoleniu.)


 Karta zgłoszeniowa Adobe Reader (do pobrania - format .pdf)

  Karta zgłoszeniowa MS Word (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 Oświadczenie VAT Eduexpert (do pobrania - format .doc / ms word 2003)

 

 

Szkolenie w Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Prawo pracy w 2019r. - najnowsze zmiany Kodeksu Pracy

 

 


Data szkolenia:
2019-09-17   godzina rozpoczęcia: 10:00  liczba dni szkoleniowych: 1
Miejsce szkolenia:  
Gdańsk - Hotel MERCURE, ul. Heweliusza 22   
Cena szkolenia wynosi:

Przy zgłoszeniu do 9 września 2019r. - koszt szkolenia 341,46 zł netto (420 zł. brutto). Po tym terminie obowiązuje cena 398,37 zł. netto (490 zł. brutto).

 od osoby i obejmuje:

 • materiały szkoleniowe,
 • materiały do pracy (długopis, notes),
 • lunch,
 • kawę, herbatę, ciastka.

 

 

Zajęcia trwają w godzinach 10.00-15.00

Płatności za szkolenie możecie Państwo dokonać po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia udziału w szkoleniu.

Nr Konta: Bank Millennium 15 1160 2202 0000 0003 6028 9477


Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


Na szkoleniu każdy z uczestników otrzyma materiały wraz z wzorami dokumentów:

 • regulamin pracy,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem,
 • wniosek o wypłatę do rąk własnych,
 • informacja o obowiązku podania numeru konta,
 • wniosek o urlop rodzicielski, 
 • informacja o okresie przechowywania, możliwości odbioru i zniszeczenia dokumentacji pracowniczej
 • informacja o zapoznaniu z ryzykiem zawdowym,
 • informacja o warunkach zatrudnienia,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 • kwestionariusz osobowy pracownika,
 • Karta ewidencyjna wyposażenia, informacja o monitoringu
 • wzór miesięcznej ewidencji karty ewidencyjnej, 

 

Program szkolenia

Zmiany  Kodeksu Pracy w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia RODO wprowadzone ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. a obowiązujące od 4.05.2019r.

 • nowy katalog danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji i przebiegu zatrudnienia
 • zgoda na przetwarzanie danych nie wynikających z przepisów i jej odwołanie
 • możliwość przetwarzania danych biometrycznych pracownika
 • obowiązek pisemnych upoważnień dot. przetwarzania danych osobowych
 • doprecyzowanie przepisów dot. monitoringu i zaświadczeń lekarskich w związku z zatrudnieniem

Obowiązki pracodawcy od 01 stycznia 2019 r. zmiany w ustawie Kodeks Pracy.

 • Obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej – podstawy prawne dotyczące prowadzenia dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy.

 • Nowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej (w tym akt osobowych).

 • Zmiana podstawowej formy wypłaty wynagrodzenia na przelew bankowy i związane z tym obowiązki pracodawcy.

 • Skrócenie przechowywania dokumentacji pracowniczej do 10 lat od rozwiązania stosunku pracy.

 • Niszczenie dokumentacji pracowniczej – kiedy obowiązkowe a kiedy dobrowolne?

 • Obowiązek kontynuacji tych samych akt osobowych po ponownym zatrudnieniu pracownika – jak w praktyce to zrobić?

 • Konieczność wydania dodatkowego dokumentu informacyjnego wraz ze świadectwem pracy  - wzór dokumentu.

 • Możliwość prowadzenia akt osobowych pracowników w formie papierowej lub elektronicznej.

 • Na jakiej zasadzie przekształcić akta osobowe na formę elektroniczną i czy jest to obowiązkowe?

 • Czy można prowadzić akta dla części załogi w formie papierowej, a dla części w formie elektronicznej?

 • Czy dla jednego pracownika można prowadzić akta w obu formach jednocześnie?

 • Konieczność wydania pracownikowi lub byłemu pracownikowi kopii dokumentacji pracowniczej na jego żądanie  - w jakim terminie i czy za opłatą?

 • Obowiązek kontynuacji tych samych akt osobowych po ponownym zatrudnieniu pracownika – jak w praktyce to zrobić?

 • Zakres dokumentacji tworzonej i prowadzonej dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

 

Czas pracy – przypomnienie podstawowych zasad

 1. harmonogram czasu pracy: kiedy ustalać, w jakiej formie, jak zmieniać, zasady przekazywania pracownikom,
 2. lista obecności – nie dla każdego pracodawcy; różnice pomiędzy ewidencją czasu pracy a kartą ewidencji czasu pracy i listą obecności,
 3. zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy przy rozliczaniu czasu pracy pracowników w kontekście wykroczeń przeciwko prawom pracownika:
 •  na czym polega naruszenie przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy,
 • kiedy powstają godziny nadliczbowe dobowe, a kiedy tygodniowe,
 • różnice pomiędzy godzinami nadliczbowymi, a godzinami ponadwymiarowymi – możliwość wystąpienia godzin nadliczbowych pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,
 • różnice w rozliczaniu nadgodzin przypadających: w dni wolne harmonogramowo, w „sobotę”, w niedziele, w święta, w dni wolne za pracę w niedziele, w dni wolne za pracę w święta a nowa karta ewidencji czasu pracy,
 • zasady rekompensowania nadgodzin czasem wolnym poza przyjętym okresem rozliczeniowym.

 

Zasady informowania oraz komunikacji z osobą, której dane dotyczą (np. kandydatem do pracy).

 • Prawo dostępu oraz prawo do sprostowania danych.

 • Zgoda na przetwarzanie danych kadrowych.

 • Dokumentacja papierowa a elektroniczna zawierająca dane osobowe związane z zatrudnieniem.

 • Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy,

 • Dokumentowanie pozostałych „zdarzeń” prawnych.

 • Zakres danych osobowych możliwych do przetwarzania w sprawach pracowniczych.

 • Outsourcing usług kadrowo-płacowych a przetwarzanie danych osobowych.

 

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej – reguły obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

 • pojęcie dokumentacji pracowniczej w praktyce – akta osobowe, dokumentacja płacowa, dokumentacja osobowa,
 • postać papierowa i elektroniczna dokumentacji pracowniczej – pojęcie, różnice, zasady przechodzenia z jednej postaci w drugą,
 • termin przechowywania dokumentacji pracowniczej – trzy grupy zatrudnionych – 50 lat, 10 lat, 50 lat / 10 lat, 
 • zasady przekazywania pracownikom informacji dotyczącej odbioru dokumentacji
 • terminy, osoby uprawnione do odbioru, reguły doręczenia informacji,
 • niszczenie dokumentacji pracowniczej – konieczność czy wybór pracodawcy,
 • odpowiedzialność za nieprawidłowe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej.

 

Umowa o pracę

 • przekroczenie limitów 33 miesięcy i 3 umów – przekształcenie umowy o pracę
 • na czas określony w umowę o pracę na czas nieokreślony – zasady postępowania,
 • różnice pomiędzy rozwiązaniem umowy o pracę na czas określony a rozwiązaniem umowy o pracę na czas nieokreślony,
 • informacja o warunkach zatrudnienia – wskazanie najczęściej popełnianych błędów,
 • skutki przekazania pracownikowi nieprawidłowej informacji bądź jej braku.

 

Świadectwo pracy - zmiany od 28 czerwca 2019r.

 1. uporządkowanie zasad obowiązujących przy wydawaniu świadectwa pracy:
  • definitywne rozstanie,
  • zatrudnienie jedno po drugim,
  • wniosek pracownika,
  • wykroczenia związane ze świadectwem pracy,
 2. wypłata ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w trakcie zatrudnienia – obowiązek czy wybór,
 3. omówienie problemowych elementów świadectwa pracy.

 

Monitoring 

 • kiedy można wprowadzić monitoring zakładu pracy,
 • jakich pomieszczeń nie można obejmować monitoringiem,
 • informowanie pracownika o wprowadzeniu monitoringu krok po kroku – zwrócenie uwagi na podstawowe terminy,
 • monitoring poczty elektronicznej czyli kontrola służbowej poczty elektronicznej pracownika w kontekście naruszenia dóbr osobistych i tajemnicy korespondencji – omówienie.

 

Umowy zlecenia – omówienie  zasad prawidłowego wypłacania wynagrodzenia oraz prawidłowego zatrudnienia

 

 

 

 

Zajęcia poprowadzi -  Kalina Kaczmarek - ekspert prawa pracy z 17 letnim doświadczeniem; wieloletni  pracownik Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowego Inspektoratu Pracy,  na stanowiskach inspektora pracy a następnie starszego inspektora pracy. Doświadczony trener współpracujący z firmami szkoleniowymi oraz realizująca szkolenia zamknięte dla potrzeb konkretnego odbiorcy; specjalizuje się w problematyce prawnej ochronie pracy, doradca i stały współpracownik wielu przedsiębiorstw i instytucji.

Zapisz się na szkolenie

 

Kontakt z konsultantem
Kontakt z konsultantem

Zapraszamy do udziału w szkoleniach Eduexpert

Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Copyright by Dezor&Gelak IT

Created with eduexpert.pl